Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Yleistä

Me Elvak Oy:ssä noudatamme tietosuojalainsäädäntöä ja tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita kuten EU:n tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), Henkilötietolaki (523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki (515/2004) edellyttävät.

Henkilötietojesi huolellinen käsittely on Elvak Oy:ssä ensisijaisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset tai muut sopimusvelvoitteemme ja hoitaaksemme velvollisuutemme työnantajana sekä yhteistyökumppanina.

Kumppaneidemme kanssa meillä on voimassa olevat tietoturva-asetuksen mukaiset sopimukset. Niiden mukaisesti olemme saaneet henkilötietojen käsittelijöiltä riittävät takeet siitä, että niiden suorittama henkilötietojen käsittely täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Elvak Oy:n roolit henkilötietojen käsittelyssä

Elvak Oy toimii sekä rekisterinpitäjänä, että henkilötietojen käsittelijänä.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena voi olla lakisääteisten velvoitteiden tai sopimuksien täyttäminen tai asiakkuuksien hoito. Käsittelyperusteena voi olla myös henkilön suostumus, viestintä, markkinointi, rekrytointi tai muu vastaava laillinen peruste.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla sinulla on oikeus saada tiedot sinua koskevista henkilötiedoista. Tarvittaessa voimme pyytää sinulta lisätietoja, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi.

Jos esität oikeutta koskevan pyynnön sähköisesti, niin toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Lähtökohtaisesti pyyntöjen toteuttaminen on maksutonta, mutta voimme tietyin edellytyksin periä sinulta pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimea.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Elvak Oy ei harjoita päätöksentekoa, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn. Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, jonka jälkeen henkilötietosi poistetaan.

Tietosuojaa ja rekisteröityjä koskevat yhteydenotot: timo.lehto(a)elvak.fi

Henkilötietojen siirtäminen

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n/Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei rekisteröity sitä itse pyydä kirjallisesti. Noudatamme kaikissa EU:n sisäisissä ja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuvissa siirroissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön asettamia velvoitteita.

Tietolähteet

Keräämme henkilötietoja henkilöiltä itseltään esimerkiksi sähköpostien, puhelujen sekä vierailujen yhteydessä. Voimme kerätä henkilötietoja myös virastoista, viranomaisilta sekä rekistereistä.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme ja käsittelemme mm. seuraavia henkilötietoja; yritysten ja henkilöiden yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite), yhteydenottoihin ja asiakaspalveluun liittyviä tietoja, markkinointiin tai myyntiin liittyviä tietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Käsittelemme tietoja vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, joihin henkilötiedot on alun perin kerätty, jollei rekisteröity anna suostumustaan henkilötietojensa käyttämiseksi muihin nimettyihin käyttötarkoituksiin.

Keräämme henkilötietoja muun muassa seuraaviin käyttötarkoituksiin; lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseen, toimeksiantojen-, asiakas-, kumppani- ja yhteistyösuhteiden luomiseen sekä ylläpitoon, rekrytointitarkoituksiin, tiedottamiseen ja viestintään sekä markkinointiin.